Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Door te klikken op “Ik aanvaard de algemene voorwaarden van ClearSource Personal Branding” ga je akkoord met een wettelijk verbindend contract met ClearSource BVBA (“wij”, “ons”) voor de volledige voorziening van de diensten zonder enig voorbehoud. Als je het niet eens bent met dit contract (“Gebruiksovereenkomst”) klik dan niet op “Ik aanvaard de algemene voorwaarden van ClearSource Personal Branding” en maak geen gebruik van onze diensten.

We hebben het recht om deze gebruiksovereenkomst eenzijdig aan te passen van tijd tot tijd. Als we materiële wijzigingen doorvoeren, dan stellen we je hiervan op de hoogte via onze diensten, of op een andere manier, zodat je de kans krijgt de veranderingen na te kijken alvorens ze van kracht gaan. Als je het niet eens zou zijn met bepaalde wijzigingen, kan je je account sluiten. Wanneer je onze diensten blijft gebruiken nadat we melding hebben gemaakt van aanpassingen ind e gebruiksovereenkomst, betekent dit dat je het eens bent met de aanpassingen.

2. De diensten

Onder de dienst Personal Branding (zie “Diensten”) geven we je de mogelijkheid om over een eigen ruimte te beschikken op onze westsite (www.clearsource.eu en haar vertakkingen) (de “website”) waar relevante informatie over jou en overzee professionele skills wordt publiekelijk gemaakt met de bedoeling jezelf te promoten en werkgelegenheden te vinden met mogelijke werkgevers die klanten van ons zijn. Met de informatie die we vrijgeven op onze website ka je normaal gezoen niet gecontacteerd worden door derden en daarom zullen derden je altijd contacteren via ons. Als een derde op een af andere manier erin slaagt om jou rechtstreeks te contacteren doorheen de informatie op onze website, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat je ons ontdoet van enige aansprakelijkheid en geef je ons de identiteit van de derde die je contacteerde. Deel uitmakend van de diensten, om je kansen op het vinden van werk te maximaliseren, sturen wij jouw informatie naar derden via doelgerichte emails, nieuwsbrieven en andere kanalen.

3. Beschikbaarheid diensten

We kunnen eenzijdig onze diensten deels of volledig stopzetten op elk moment. We garanderen niet dat we jouw informatie en jouw content dan blijven bewaren of blijven publiceren.

4. Geschiktheid

Je moet minstens 18 jaar oud zijn en geautoriseerd zijn om de website te gebruiken.

5. Jouw account

Een fysiek persoon kan slechts één geldige account hebben op de website.

Jouw account is persoonlijk en kan niet worden doorgegeven aan derden. We hebben het recht alle account verzoeken op discretionaire basis te weigeren zonder jou te moeten informeren over onze beslissing. Jouw account wordt slechts actief en geldig nadat je een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen.

Het staat je vrij je account en de bijhorend diensten om het veen wanneer stop te zetten door dit formulier in te vullen met je voornaam, achternaam en het mailadres waaraan de account gekoppeld is. Het staat ons vrij jou account om het even wanneer stop te zetten wanneer je niet in lijn handelt met de gebruiksovereenkomst of wanneer we vermoeden dat dit het geval is. Voor zulke opzegging zullen we onze redenen duidelijk maken. Naar aanleiding van zulke opzegging, zal het je niet meer toegestaan zijn om nog een nieuwe account te maken of om nog gebruik te maken van onze diensten, tenzij de opzegging wordt teruggetrokken. Bij opzegging van de account heeft tot gevolg dat alle inhoud ervan van de website verwijderd wordt.

Je gaat ermee akkoord (1) een sterk en veilig paswoord te kiezen, (2) je paswoord veilig en geheim te bewaren, (3) je account niet over te dragen en (4) in overeenstemming te handelen met de wet van kracht. Jij bent verantwoordelijk voor al wat gebeurt doorheen jouw account.

6. Kennisgeving

Je bent het ermee eens op de volgende manieren gecontacteerd te worden via (1) een melding ind e dienst, (2) een boodschap die gestuurd wordt naar de contactinformatie die je ons gaf (bijv. Email, mobiel nummer, fysiek adres), (3) de telefoon. Je gaat ermee akkoord je contactinformatie up to date te houden.

7. Gebruik van de account

Je gaat ermee akkoord:

 1. In overeenstemming te handelen met de toepasbare wetten, waaronder, zonder beperking, de wetten van intellectuele eigendom;
 2. Ons van juiste en geüpdatet informatie te voorzien;
 3. Je echte naam te gebruiken op je profiel;
 4. De diensten op een professionele manier te gebruiken.

Je gaat ermee akkoord niet:

 1. Te handelen op een wetteloze en onprofessionele manier in verband met onze diensten, zoals oneerlijk zijn, misbruik maken of discrimineren;
 2. Incorrecte, beledigende, obscene, shockerende, haatdragende, bedreigende of wat voor andere ongepaste content dan ook te plaatsen of om persoonlijke kwellingen en conflicten te uiten;
 3. Een ongepaste foto te gebruiken;
 4. Een valse identiteit aan te maken;
 5. Je identiteit fout weer te geven (door bijv. een pseudoniem te gebruiken), je huidige of voorgaande posities fout weer te geven, kwalificaties of relaties met een persoon of een organisatie fout weer te geven.;
 6. Een account aan te maken voor iemand anders dan jijzelf (een echte persoon);
 7. Iemands anders account te gebruiken of proberen te gebruiken;
 8. Een andere lastig te vallen, te misbruiken of te schaden;
 9. Software, apparaten, scripts, robots of enige andere manieren of processen die de diensten kunnen afschrapen of profielen en andere data van de diensten kunnen kopiëren (waaronder crawlers, browser plug-ins, add-ons, of andere technologie of handmatig werk) te ontwikkelen, te ondersteunen of te gebruiken;
 10. Informatie vrij te geven waarvoor je niet het recht hebt die vrij te geven (zoals vertrouwelijke informatie van anderen);
 11. De intellectuele eigendomsrechten van anderen te schaden, waaronder copyright, patenten, merknamen, bedrijfsgeheimen, of andere eigendomsrechten.

8. Intellectuele eigendom

Jij bezit de content en informatie die je indient en post op je account en je verschaft ons enkel de volgende niet exclusieve vergunningen: een wereldwijd, overdrachtelijk en ondervergunbaar recht jouw informatie en content die je geeft op je account in het kader van onze diensten te gebruiken, kopiëren, aan te passen, verdelen, publiceren en verwerken, zonder enig voorbehoud, melding en/of compensatie aan jou of anderen.

De inhoud van de website (afgezien van jouw informatie) wordt beschermd door copyright. Onze software of bepaalde delen of componenten van de website of van de inhoud kunnen gepatenteerd zijn of hebben een aangevraagd patent in België of buiten België. De website zelf is ook beschermd door copyright en als een database.

9. Jouw gegevens

Je gaat ermee akkoord dat wij toegang krijgen tot jouw informatie en dat we die mogen gebruiken en opslaan met betrekking tot jouw account en de diensten in overeenstemming met ons privacybeleid

10. Links van en naar andere websites

De website kan links of hyperlinks bevatten naar websites van derden. Alle informatie die, door middel van hyperlinks, naar informatie van derden linkt of naar websites die beheerd worden door derden for informatieve redenen of omwille van dienstverlening aan jou, valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Websites van derden hebben hun eigen wettelijke overeenkomsten en privacybeleid, en het kan zijn dat je anderen toestaat je gegevens te gebruiken op manieren die voor ons niet gelden. Tenzij in de beperkte mate waarin dit door de wet van kracht voorgeschreven is, zijn wij niet verantwoordelijk voor deze websites. 

11. Garantie

In de mate dat de wet dit toelaat (a) zien wij af van alle impliciete garanties en vertegenwoordigingen (bijv. garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, correctheid van data, niet-inbreukverklaring); (b) garanderen we niet dat de diensten zullen functioneren zonder fouten of onderbrekingen; (c) voorzien we de diensten (inclusief content en informatie) op “zoals het is” basis en op basis van beschikbaarheid.

12. Aansprakelijkheid

Je bent het ermee eens dat met betrekking tot onze diensten onze aansprakelijkheid ten opzichte van jou gebaseerd op een actie of claim in het contract, benadeling (waaronder ook verwaarlozing), garantie, foute representatie, equity of elke andere actie of claim die komt uit onze vergetelheid, inclusief elke ingebrekestelling, op welke manier dan ook verbonden met deze gebruiksovereenkomst, in zijn totaliteit de som van huizen euro (1000 EUR) niet zal overstijgen.

Geen van beide partijen is contractueel aansprakelijk ten opzichte van de andere in het geval van benadeling or het hoe dan ook ontstaan van incidenteel, onrechtstreeks, strafbaar, uitzonderlijk, of consequent verlies of schade van om het even welke soort, of voor enig verlies van het gebruik, verlies van business, opportuniteiten, goedwilligheid of verlies van winst of gegevens. Niets in deze gebruiksovereenkomst maakt een van beide partijen aansprakelijk voor dood of ongevallen omwille van verwaarlozing.

Je zal ons schadeloos stellen en ons buiten schot zetten in het geval van claims van derden omwille van jouw overtreding van deze gebruiksovereenkomst en je zal alle kosten terugbetalen (inclusief raadplegingen en gerechtskosten) die wij teamoer komen in het geval van zulke claims.

13. Volledige overeenkomst

Deze gebruiksovereenkomst bevat de volledige verstandhouding tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze gebruiksovereenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, voorwaarden, garanties, vertegenwoordigingen, regelingen en meldingen, mondeling of schriftelijk, tussen ons. 

14. Relaties tussen de partijen

In verband met deze gebruiksovereenkomst is elke partij een onafhankelijke aannemer en heeft hij of zij geen gezag om de andere te verbinden. Er staat niets in deze gebruiksovereenkomst op basis waarvan een gemeenschappelijke onderneming, partnerschap, fiduciaire of agentschaprelatie tussen de partijen voor weld doel dan ook kan worden in acht genomen of gecreëerd. 

15. Opdracht

We behouden het recht deze gebruiksovereenkomst toe te wijzen aan een derde partij, deels of volledig, zonder hiervoor jouw toestemming nodig te hebben. Jij hebt niet het recht deze gebruiksovereenkomst toe te wijzen zonder onder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

16. Scheidbaarheid

Mocht een rechtbank, een competente bevoegdheid of een arbitraal panel enige voorwaarde of bepalingen in deze gebruiksovereenkomst als ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar benoemen, zal deze voorwaarde of bepaling geen invloed hebben op de andere voorwaarde en bepalingen van deze gebruiksovereenkomst of de gebruiksovereenkomst in haar geheel. Zulk een voorwaarde of bepaling zal geschikt zijn voor aanpassing in de mate dat dit noodzakelijk is volgens de mening van het gerecht, om zulke voorwaarde of bepaling uitvoerbaar te maken, terwijl in zo groot mogelijk toegestane mate de intentie en de overeenkomsten van de partijen in deze gebruiksovereenkomst bewaard worden. Bij zulk een aanpassing zullen de rechten en plichten van beide partijen uitgelegd en uitgevoerd worden in overeenstemming met de aanpassing.

17. Overmacht

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor het falen van performance, verlies of schade buiten redelijke controle. Hieronder vallen zonder beperkingen: tussenkomst van God, ziekte, oorlog, terrorisme, publieke vijanden, rellen, burgerlijke ongehoorzaamheid of sabotage, onteigeningen, verzegeling van infrastructuur, veranderingen in de wet, nationale of statelijke noodgevallen of andere daden van de overheid, stakingen, cordons, werkonderbrekingen of andere arbeidsmoeilijkheden, overstromingen, droogtes of andere extreme weersomstandigheden, vuur, ontploffingen of andere catastrofes, of omgevallen die schade of vernieling aanrichten, deels of in zijn geheel, aan het gerief of eigendom dat noodzakelijk is om de diensten uit te voeren.

18. Geen vrijstelling

Geen vrijstelling van enige bepaling in deze gebruiksovereenkomst kan van kracht gaan tenzij deze schriftelijk ondertekend is door de partij van wie deze vrijstelling wordt afgedwongen. De vertraging of het in gebreke zijn van een van de partijen om haar rechten in deze gebruiksovereenkomst uit te voeren of af te dwingen is geen vrijstelling van de rechten van deze partij om later die rechten nog af te dwingen, noch zal geen enkele of gedeeltelijke uitvoering van deze rechten de uitvoering van deze of andere rechten uitsluiten.

Deze gebruiksovereenkomst wordt beheerd door en toegepast in overeenstemming met de wetten van België, zonder met die wetten in conflict te treden. Elk conflict, onenigheid of klacht die komt uit of in verband staat met deze gebruiksovereenkomst, en die niet vriendschappelijk kan worden kan worden opgelost, zal uiteindelijk en exclusief gesetteld worden door het gerecht van Brussel, België. De taal waarin dit zal verlopen is het Frans.